ULUĞBEY KÖYÜ TARİHİ

  1. Makale
    Dr. İbrahim KARAER      Veli Baba Menakıbına Göre Uluborlu’nun Fethi     Veli Baba Menakıpnamesinde Uluborlu ve çevresinin fethinde Veli Babanın atalarının verdikleri mücadeleye de yer verilmiştir. Menakıpnamede, Uluborlu’nun Abbasi Halifesi Müstezi bi Emrillah zamanında H.566-575 (M.1170-1179) fetholunduğu; bu bölgenin bir müddet sonra Rumların eline geçtiği ve H.593 (M.1196) yılında yeniden fethedildiği; […]
  1. Makale
Dr. İbrahim KARAER     ÖZET: Isparta ili Senirkent ilçesine bağlı Uluğbey köyü hakkında elimizde zengin bir arşiv malzemesi mevcut. Veli Baba Menakıpnamesi, Uluğbey köyü adına önemli bir değer. Ayrıca Uluğbey köyünde bulunan Veli Baba Zaviyesi Vakfı, Veli Baba’nın Kara Haydaroğlu Mehmet tarafından şehit edilişi ve Veli Baba Türbesi hakkında elimizde birçok belge ve bilgi […]
  1. Makale
  Dr. İbrahim KARAER ÖZET: Bu yazımızda, Isparta ili Senirkent ilçesi Uluğbey köyündeki Veli Baba Dergahı mütevelli ve postnişini, İstanbul’da Sinan Paşa Medresesi Müderrisi ve II. Adülhamid’in huzur hocalarından olan Seyyid Mehmet Takiyüddin Efendiyle ilgili belgeleri değerlendireceğiz. Ele alacağımız belgeler arasında; Takiyüddin Efendinin 1893 yılında Defter-i Hakani Nezaretine, 1894 yılında padişah makamına yazdığı dilekçeler ile […]
  1. Makale
  İLEGÜB (ULUĞBEY) KÖYÜ MUHTARI SATILMIŞ MEHMET’İN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ BELGELER (1277-1278 / 1860-1861) Dr. İbrahim KARAER   Giriş Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinde bulunan belgelerden;1860 yılında Hamid sancağı Uluborlu kazasına tabi İlegüb (Uluğbey) Köyü Muhtarı Satılmış Mehmet’in gece evine yapılan silahlı saldırı sonucunda öldürüldüğünü öğreniyoruz. Söz konusu belgelerden o dönemde muhtarların geniş yetkilere sahip olduğu, adam öldürenlere […]
  1. Makale
    Dr. İbrahim KARAER     ÖZET Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinde bulunan 3 Eylül 1895 tarihli bir belgeden; Fatma hanımın, yedi sekiz ay önce Uluborlu kazasının Senirkent nahiyesi pazarına giden ve evine dönmeyen kocası Musa Kazım Efendinin buldurulması talebiyle Sadaret makamına verdiği dilekçenin, gereği için Konya vilayetine gönderildiğini öğreniyoruz. Bu yazımızda; belgede adı geçen Musa […]
  1. Makale
Dr. İbrahim KARAER   ÖZET Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi ve Öztoprak Ailesi Arşivinde Veli Baba Dergahı ile ilgili yaptığımız araştırmalarda İlegüb köyü ve Tatarlı köylüleri arasındaki sınır anlaşmazlığı ile ilgili belgeler dikkatimizi çekmişti. Söz konusu belgelerde; Uluborlu kazasına bağlı İlegüb köyü ile Sandıklı kazasına bağlı Tatarlı köyü sınırında bulunan Arızoğlu arazisinin Tatarlı köylüleri tarafından tecavüze uğradığı, […]
  1. Makale
  Dr. İbrahim KARAER   ÖZET Isparta ili Senirkent ilçesi Uluğbey köyündeki Veli Baba Dergahı ile ilgili Öztoprak Ailesi Arşivindeki belgelerin okumasının sonuna geldik. Bu bölümde, Veli Baba Değirmeninin vakıf mütevellisi Takiyüddin Efendiye tesliminden sonra Senirkentli Hacı Mehmet oğullarının tekrar değirmeni gasp etmeleri üzerine Takiyüddin Efendinin Sadaret Makamına müracaatı, Evkaf-ı Hümayun Nazırı, Konya Valisi, Hamidabad […]
  1. Makale
    Dr. İbrahim KARAER    ÖZET Isparta ili Senirkent ilçesi Uluğbey köyündeki Veli Baba Dergahı ile ilgili Öztoprak Ailesi Arşivindeki belgeleri okumaya devam ediyoruz. Bu bölümde, Takiyüddin Efendinin Veli Baba Dergahının tamiri için padişah makamına yazdığını tahmin ettiğimiz dilekçe müsveddesi, yine çok miktarda Veli Baba Değirmeninin dergah mütevellisine teslimi ve İlegüb köyü a’şarının Veli […]
  1. Makale
    Dr. İbrahim KARAER    ÖZET Isparta ili Senirkent ilçesi Uluğbey köyündeki Veli Baba Dergahı ile ilgili Öztoprak Ailesi Arşivindeki belgeleri okumaya devam ediyoruz. Bu bölümde, yine yoğun olarak Veli Baba Değirmeninin mütevelli Mehmet Takiyüddin Efendiye teslimi ve İlegüb köyü a’şarının Veli Baba Dergahına tahsisi ile ilgili belgelerle karşılaştık. Senirkent halkının Sakviran Deresinde su […]
  1. Makale
    Dr. İbrahim KARAER   ÖZET Isparta ili Senirkent ilçesi Uluğbey köyündeki Veli Baba Dergahı ile ilgili Öztoprak Ailesi Arşivindeki belgeleri okumaya devam ediyoruz. Bu bölümde incelediğimiz arşiv belgeleri arasında; Mehmet Takiyüddin Efendinin oğlu Hakkı Efendiye verdiği 1917 tarihli vekaletname, Veli Baba Değirmeninin Veli Baba Dergahı Mütevelli ve Postnişini Mehmet Takiyüddin Efendiye teslim edilmesi […]

Giriş

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.