Uluborlu Tarihi

  1. Makale
Dr. İbrahim KARAER Bu yazımızda Konya vilayeti Hamidabad sancağı Uluborlu kazasında açılan inas iptidaiye mektebi (kız ilkokulu) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde bulunan belgeleri değerlendireceğiz. 1904-1907 yıllarını kapsayan belgelerden Uluborlu inas/kız iptidaiye mektebinin 1905 yılının başında Kılıç Arslan mevkiinde açıldığı anlaşılıyor. Osmanlı Devletinde Tanzimat’tan önce kız ve erkek öğrencilerin 3-4 yıl birlikte […]
  1. Makale
Dr. İbrahim KARAER Bu yazımızda, Hamid sancağına bağlı Uluborlu kazasında Ziraat Bankası şubesi açılmasıyla ilgili belgeleri değerlendireceğiz. Osmanlı Devletinde, XIX. yüzyılın ilk yarısında ticaret ve finansmanda batılı modellerin benimsenmesiyle birlikte, yabancı bankalar ülke toprakları içinde faaliyet göstermeye başlamıştı. O dönemlerde ülkede henüz, ulusal niteliğe sahip bir bankacılık sisteminin kurulması için yeterli sermaye birikimi oluşmamıştı ve […]
  1. Makale
    Dr. İbrahim KARAER II. Meşrutiyetin sağladığı hürriyet ortamında İstanbul Darülfünun’u çevresinde öğrenci dernekleri kurulmaya başlanmıştır. Bu derneklerden birisi de Uluborlu Talebe Cemiyet-i Hayriyesi’dir. Derneğim kuruluş tarihi ve kurucuları hakkında elimizde ayrıntılı bilgi mevcut değil. Kenan Olgun, “II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Basınında Bir Eğitim Kurumu Olarak Darülfünun (1908-1912)”, adlı araştırmasında; II. Meşrutiyet ile birlikte […]
  1. Makale
  Dr. İbrahim KARAER   Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı sonunda yenilmiş ve 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesini imzalamak zorunda kalmıştı. Bu anlaşmaya istinaden İtilaf Devletleri, kendi aralarında paylaştıkları bölgeleri işgal etmeye başladılar. Osmanlı Devletinin başkenti İstanbul, İtilaf Devletleri orduları tarafından işgal edildi. İtalya, 28 Mart 1919 tarihinde Antalya’yı, buradan hareketle Akdeniz sahil şeridindeki […]
  1. Makale
Dr. İbrahim KARAER Rüşdiye mektepleri 1839 yılında ilan edilen Tanzimat fermanı sonrasında Osmanlı Devletinde açılan orta öğretim kurumudur. Yükseköğretime öğrenci yetiştirmek amacıyla açılan rüştiyeler, idadilerin açılmasından sonra ilköğretim kademesinden gelen öğrencileri geliştirmeye dayalı bir orta öğretim kurumu haline gelmiş; XX. yüzyılın başında bütün Osmanlı ülkesinde 600’ün üzerinde rüştiye açılmıştır. Bunlardan 74 tanesi kız rüştiyesi idi. […]
  1. Makale
Dr. İbrahim KARAER Bu yazımızda Uluborlu kazasında telgraf merkezinin açılmasıyla ilgili belgeleri değerlendireceğiz. Seraskeriye’den 1893 yılında Posta ve Telgraf Nezaretine yazılan bir yazıda; Uluborlu kazasında bir Redif Taburu teşkil edildiği; bu tabur haberleşmesinin temini için Uluborlu’da bir telgraf merkezinin kurulmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Uluborlu’da açılması düşünülen telgraf merkezinin askeri haberleşmenin yanı sıra sivil haberleşme ve […]
  1. Makale
Dr. İbrahim KARAER Bu yazımızda Uluborlu kazasında telgraf merkezinin açılmasıyla ilgili belgeleri değerlendireceğiz. Seraskeriye’den 1893 yılında Posta ve Telgraf Nezaretine yazılan bir yazıda; Uluborlu kazasında bir Redif Taburu teşkil edildiği; bu tabur haberleşmesinin temini için Uluborlu’da bir telgraf merkezinin kurulmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Uluborlu’da açılması düşünülen telgraf merkezinin askeri haberleşmenin yanı sıra sivil haberleşme ve […]
  1. Makale
    Dr. İbrahim KARAER       Isparta ili Senirkent ilçesine bağlı “Büyükkabaca Kasabası Tarihi” ile ilgili yazımızın dördüncü ve son bölümünde; kasabanın ekonomi tarihi ile ilgili belge ve bilgileri değerlendireceğiz.   Büyükkabaca Kasabasının Ekonomik Yapısı   Arazi Varlığı ve Kullanılışı   Büyükkabaca köyünün 1478 tarihinde 2.400 dönüm, 1501 tarihinde 2.300 dönüm, 1522 tarihinde […]
  1. Makale
  Dr. İbrahim KARAER       Isparta ili Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca kasabası tarihini ele aldığımız yazı dizisinin üçüncü bölümünde; Büyükkabaca kasabasının nüfus gelişimi, sosyal ve etnik yapısını değerlendireceğimiz.    Büyükkabaca Kasabasının Sosyal ve Etnik yapısı   Yörükkabacalu köyünü kuranlar, 1220-1230 tarihlerinde büyük göç dalgası ile Horasan bölgesinden gelen Oğuz boylarından Yıva boyuna bağlı […]
  1. Makale
Dr. İbrahim KARAER     Isparta ili Senirkent ilçesine bağlı “Büyükkabaca Kasabası Tarihi” konulu yazımızın ikinci bölümünde, Büyükkabaca kasabası tarihi ile ilgili belgeleri değerlendireceğiz.   Büyükkabaca Kasabası Tarihi Hakkında Belgeler   Yörükkabaca köyü ile ilgili 1478 tarihli TT30 numaralı tahrir defterindeki bilgiler şöyledir: Karye-i Yörükkabaca tımar Ali rubu / Mehmet ve Ali / Mahmut ve […]

Giriş

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.