SENİRKENT İLÇESİ KÜLTÜR VARLIKLARI

  1. Makale
    Dr. İbrahim KARAER     Veli Baba Zaviyesi Vakfı, Türbe ve Camisi Senirkent ilçesinin en önemli kültür varlıklarından biri olan Veli Baba Türbesi ve Camisi, Uluğbey köyünde bulunmaktadır. Veli Baba Zaviyesi ile ilgili günümüzde herhangi bir kalıntı mevcut değildir. Veli Baba Türbesi, XVII. yüzyıl Osmanlı eseri olup, 400 yıllık geçmişi vardır. Bu türbe, […]
  1. Makale
  Dr. İbrahim KARAER   GİRİŞ: XVI. Yüzyılda Büyükkabaca (Yörükkabacalı) köyünde üç adet vakıf bulunduğunu görüyoruz. 1570-1571 tarihli defterde kayıtlı Uluborlu kazasındaki vakıflar arasında Yörükkabacalı köyündeki Cami-i Şerif Vakfının 2.316 akçe; Karye-i Yörükkabacalı Vakfının 7.090 akçe; Muallimhane-i Ali Hâce Vakfının 5.605 akçe hasılı (geliri) olduğu kayıtlıdır (Karaca, 2012: 133-134,165). Kanuni Sultan Süleyman zamanında Yörükkabacalı köyünde […]
  1. Makale
Dr. İbrahim KARAER   Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinde bulunan Uluborlu kazası vakıfları hakkındaki defterleri incelemeye devam ediyoruz. Bu yazımızda, EV.d 22020 numaralı ve 24 Rabiul-ahir1288 – 25 Cemaziyel-evvel 1288 (13 Temmuz 1871- 12 Ağustos 1871) tarihli Isparta maa-Burdur sancağı dahilinde kain evkaf-ı şeriften seksen yedi senesi Temmuz zarfında vuku bulan ferağ ve intikalden hasıl olan rüsumat, […]
  1. Makale
  Dr. İbrahim KARAER   Özet: Bula Hatun Zaviyesi, Hamid sancağı Uluborlu kazasında bir kadın adını taşıyan vakıf olması bakımından önemlidir. Bu zaviye, günümüzde Isparta ili Senirkent ilçesi sınırları dahilinde Bisse (Başköy)’de bulunmakta idi. Osmanlı Arşivinde XVI. yüzyıldan itibaren Bula Hatun Zaviyesi ile ilgili belgelerle karşılaşıyoruz. Bula Hatun’un şahsiyeti hakkında elimizde bilgi mevcut değil. Başköy’deki […]
  1. Makale
  Dr. İbrahim KARAER   Özet: XIX. yüzyıl yazışmalarından Hamid sancağı Uluborlu kazası Yassıviran (Yassıören) köyünde Tıflı Mustafa Paşa diğer adıyla Seydi (Seydim) Zaviyesinin varlığından haberdar oluyoruz. Tıflı Mustafa Paşa Zaviyesi hakkında elimizde yeterli bilgi olmadığı gibi, günümüzde Yassıören köyünde bu zaviye ile ilgili herhangi bir kalıntı da yoktur. Vakfın kurucusu olduğunu tahmin ettiğimiz Tıflı […]
  1. Makale
Dr. İbrahim KARAER Özet: Uluborlu kazasının önemli vakıflarından biri olan Zekeriya Dede Zaviyesi, bazı belgelerde Zekeriya Baba Zaviyesi ve Ayazmana Tekkesi olarak geçmektedir. XVI. yüzyıldan itibaren Osmanlı Arşiv belgelerinde adı geçen bu zaviye ile ilgili günümüzde herhangi bir kalıntı mevcut değildir. Ayazmana su kaynağının hemen yakınında “Zekeriya Sultan Türbesi” bulunmaktadır. Zekeriya Dede Zaviyesinin bu türbenin […]
  1. Makale
  Dr. İbrahim KARAER Özet: XVI. yüzyılda Uluborlu kazasında otuz adet cami, mescid, muallimhane, medrese, zaviye vb. vakıf bulunuyordu. Bunların yarısı zaviye vakfı idi. Uluborlu kazasının en büyük köyü olan Yassıviran köyünde “Kargın Baba” ve “Zekeriya Dede” adlı iki zaviye vakfı vardı. Zaviyeler/Tekeler Anadolu’nun fethinde ve Türkleşmesinde, insanların eğitiminde, sosyalleşmesinde, ticaretin gelişmesinde, gelip geçen yolcuların […]
  1. Makale
    Dr. İbrahim KARAER   ÖZET Bu yazımızda Isparta ili Senirkent ilçesinin tarihi simgelerinden olan Hıdır Çelebi (Pazar) Camisini değerlendireceğiz. Senirkent halkının katkıları ile 1901-1911 yıllarında inşa edilen bugünkü caminin yerinde, Senirkent’in kurucularından Hıdır Çelebi Dedenin inşa ettirdiği cami bulunmakta idi. Hıdır Çelebi Dede’nin XIV.-XV. yüzyıllarda yaşadığı rivayet edilmektedir. Dolaysıyla caminin geçmişi XV. yüzyıla […]
  1. Makale
  Dr. İbrahim KARAER   ÖZET Isparta ili Senirkent ilçesi Uluğbey köyündeki Veli Baba Dergahı ile ilgili Öztoprak Ailesi Arşivindeki belgelerin okumasının sonuna geldik. Bu bölümde, Veli Baba Değirmeninin vakıf mütevellisi Takiyüddin Efendiye tesliminden sonra Senirkentli Hacı Mehmet oğullarının tekrar değirmeni gasp etmeleri üzerine Takiyüddin Efendinin Sadaret Makamına müracaatı, Evkaf-ı Hümayun Nazırı, Konya Valisi, Hamidabad […]
  1. Makale
    Dr. İbrahim KARAER    ÖZET Isparta ili Senirkent ilçesi Uluğbey köyündeki Veli Baba Dergahı ile ilgili Öztoprak Ailesi Arşivindeki belgeleri okumaya devam ediyoruz. Bu bölümde, Takiyüddin Efendinin Veli Baba Dergahının tamiri için padişah makamına yazdığını tahmin ettiğimiz dilekçe müsveddesi, yine çok miktarda Veli Baba Değirmeninin dergah mütevellisine teslimi ve İlegüb köyü a’şarının Veli […]

Giriş

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.