Dr. İbrahim KARAER

 

Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinde bulunan Uluborlu kazası vakıfları hakkındaki defterleri incelemeye devam ediyoruz. Bu yazımızda, EV.d 22020 numaralı ve 24 Rabiul-ahir1288 – 25 Cemaziyel-evvel 1288 (13 Temmuz 1871- 12 Ağustos 1871) tarihli Isparta maa-Burdur sancağı dahilinde kain evkaf-ı şeriften seksen yedi senesi Temmuz zarfında vuku bulan ferağ ve intikalden hasıl olan rüsumat, varaka-i baha ve kalemiyyenin miktarını havi defteri değerlendireceğiz. Dört yapraklı defterde 21 vakıf kayıtlıdır. Bu vakıflardan dördü Isparta’da biri Eğirdir’de, biri Keçiborlu’da, on beş tanesi de Uluborlu kazası ve köylerinde bulunduğu görülüyor. Defterin başlangıcında Isparta ve Burdur Sancağında bulunan vakıfları kapsadığı ifade edilmesine rağmen, defterde Burdur’a ait herhangi bir vakıf kaydı yoktur.

Bu defterden, Isparta sancağında 1871 yılında faal olan 21 vakıf hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Defterde kayıtlı vakıflar, bulundukları kaza, nahiye ve köy isimlerine göre aşağıda sıralanmıştır:

Isparta Kazası Vakıfları

Isparta’da Defterdar Abdurrahman Efendi Mescid-i Şerif Vakfı

Isparta’da Hızır Abdal Zaviyesi Vakfı

Isparta’da Kutlu Bey Cami-i Şerif Vakfı

Isparta Kazası kasabasında Sadiye Bukası Vakfı

Eğirdir Kazası Vakıfları

Eğirdir’de Şeyhü’l-islam el-Berdai Hazretleri Vakfı

Keçiborlu Nahiyesi Vakıfları

Keçiborlu nahiyesinde Emrem ve Abdurrahman Seydi Vakfı

Uluborlu Kazası Vakıfları

Uluborlu Kazası kasabasında Alemdar Zaviyesi Vakfı

Kaza-i mezburda Efendi Sultan Zaviyesi Vakfı

Kaza-i mezburda Evliya Paşa Zaviyesi Vakfı

Kaza-i mezburda İshak Paşa Zaviyesi Vakfı

Uluborlu kazası kasabasında Gargulala Medresesi Vakfı

Uluborlu kazasında Çelebi Hacı Mehmet Mescid-i Şerif Vakfı

Uluborlu kazası Kabal Mescid-i Şerif Vakfı

Bisse (Başköy)

Uluborlu kazası kasabasında (Bisse Köyünde) Bula Hatun Zaviyesi Vakfı

Kabaca-i Kebir (Büyükkabaca)

Kaza-i mezburda (Kabaca-i Kebir Köyünde) Çaylak Kuyusu Vakfı

Senirkent

Uluborlu kazası kasabasında (Senirkent köyünde) Şeyh Ahmet Zaviyesi Vakfı

Kaza-i mezburda Senirkent karyesinde Elperek Cami-i Şerif Vakfı

Karye-i mezkurda (Senirkent köyünde) Ahi Hüseyin Zaviyesi Vakfı

Yassıviran (Yassıören)

Uluborlu kazasında Yassıviran karyesinde İskender Paşa Cami-i Şerif Vakfı

Uluborlu kazasında (Yassıviran köyünde) Baba Garkın Zaviyesi Vakfı

Karye-i mezburda (Yassıviran köyünde) Zekeriya Zaviyesi Vakfı

22020 numaralı Evkaf Defterinde bazı vakıfların bulundukları yerler hatalı yazılmıştır. Mesela; Bisse (Başköy)’deki Bula Hatun Zaviyesi ve Senirkent köyündeki Şeyh Ahmet Zaviyesi Uluborlu kazası kasabasında, yani Uluborlu şehir merkezinde gösterilmiştir. Kabaca-i Kebir köyündeki Çaylak Kuyusu Vakfı da kaza-i mezburda (Kaza merkezinde) yazılmıştır. Evkaf defterlerindeki bu tür hatalı yazımlar, araştırmacıları bazen yanıltmaktadır. Mesela; Bisse (Başköy)’deki Bula Hatun Zaviyesinin Uluborlu şehir merkezinde bulunduğuna dair görüşler beyan edilmiştir.

Defterin sonunda yukarıda sözünü ettiğimiz 21 vakıfta yapılan ferağ, intikal ve benzeri işlemlerden 3.303 guruş gelir elde edildiği; bundan varaka-i baha, kalemiye, evkaf müdürü ve tevliyet hisseleri için 893 guruş ile yoklama masrafı karşılığı 118 guruşun; 3.303 guruştan düşülerek geriye kalan 2.291 guruşun hazine-i celileye gönderildiği belirtilmiştir. Vakıflarda yapılan ev, tarla vb. ferağ ve intikal işlemlerinin, işlem yapılan gayrimenkulün kıymetine göre ücretlendirildiği anlaşılmaktadır.

Defterde kayıtlı bilgiler sırasıyla aşağıda verilmiştir.

1- Nezaret-i Evkaf-ı Hümayuna mülhak Isparta Kazası kasabasında Sadiye Bukası Vakfında; iki ferağ işleminden 8 guruş gelir elde edilmiştir. Bu gelirden yoklama masrafı karşılığı 2 guruş düşüldükten sonra 6 guruş kalmıştır.

2- Nezaret-i Evkaf-ı Hümayuna mülhak Eğirdir’de Şeyhü’l-islam el-Berdai Hazretleri Vakfında; bir ferağ işleminden 19 guruş gelir elde edilmiştir. Bu gelirden; 1 guruş 20 para evkaf müdürü hissesi, 3 guruş 30 para tevliyet hissesi ve 1 guruş yoklama masrafı karşılığı düşüldükten sonra 12 guruş 30 para kalmıştır.

Bu paranın dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

Hisse-i hazine-i gayr-i ez hums karşılığı          5 guruş

Hisse-i katib ve cabi ve ruznamçe                   3,30 guruş

Varaka                                                             3 guruş

Kalemiye                                                         1 guruş

3- Nezaret-i Evkaf-ı Hümayuna mülhak Isparta’da Defterdar Abdurrahman Efendi Mescid-i Şerif Vakfında; bir ferağ işleminden 304 guruş gelir elde edilmiştir. Bu gelirden; 30 guruş evkaf müdürü hissesi ve 1 guruş yoklama masrafı karşılığı düşüldükten sonra 273 guruş kalmıştır.

Bu paranın dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

Hisse-i hazine-i gayr-i ez hums karşılığı          129 guruş

Hisse-i katib ve cabi ve ruznamçe                   150 guruş

Varaka                                                             –

Kalemiye                                                         1 guruş

4- Nezaret-i Evkaf-ı Hümayuna mülhak Uluborlu kazası kasabasında Gargulala Medresesi Vakfında; kırk üç ferağ işleminden 700 guruş gelir elde edilmiştir. Bu gelirden; 54 guruş 14 para evkaf müdürü hissesi, 131 guruş tevliyet hissesi ve 44 guruş yoklama masrafı karşılığı düşüldükten sonra 470 guruş 26 para kalmıştır.

Bu paranın dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

Hisse-i hazine-i gayr-i ez hums karşılığı        167,18 guruş

Hisse-i katib ve cabi ve ruznamçe                 131,20 guruş

Varaka                                                             132 guruş

Kalemiye                                                           44 guruş

5- Nezaret-i Evkaf-ı Hümayuna mülhak Uluborlu kazası Kabal Mescid-i Şerif Vakfında; bir ferağ işleminden 94 guruş gelir elde edilmiştir. Bu gelirden; 9 guruş evkaf müdürü hissesi, 22 guruş tevliyet hissesi ve 1 guruş yoklama masrafı karşılığı düşüldükten sonra 61 guruş 20 para kalmıştır.

Bu paranın dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

Hisse-i hazine-i gayr-i ez hums karşılığı          35 guruş

Hisse-i katib ve cabi ve ruznamçe                   22 guruş

Varaka                                                             3 guruş

Kalemiye                                                         1 guruş

6- Nezaret-i Evkaf-ı Hümayuna mülhak kaza-i mezburda Senirkent karyesinde Elperek Cami-i Şerif Vakfında; on sekiz ferağ işleminden 927 guruş gelir elde edilmiştir. Bu gelirden; 84 guruş 20 para evkaf müdürü hissesi, 213 guruş 30 para tevliyet hissesi ve 18 guruş yoklama masrafı karşılığı düşüldükten sonra 610 guruş 30 para kalmıştır.

Bu paranın dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

Hisse-i hazine-i gayr-i ez hums karşılığı          325 guruş

Hisse-i katib ve cabi ve ruznamçe                   213,30 guruş

Varaka                                                             54 guruş

Kalemiye                                                         18 guruş

7- Nezaret-i Evkaf-ı Hümayuna mülhak karye-i mezkurda Ahi Hüseyin Zaviyesi Vakfında; altı ferağ ve intikal işleminden 229 guruş gelir elde edilmiştir. Bu gelirden; 19 guruş 30 para evkaf müdürü hissesi, 51 guruş 10 para tevliyet hissesi ve 6 guruş yoklama masrafı karşılığı düşüldükten sonra 152 guruş kalmıştır.

Bu paranın dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

Hisse-i hazine-i gayr-i ez hums karşılığı          76,30 guruş

Hisse-i katib ve cabi ve ruznamçe                   51,10 guruş

Varaka                                                             18 guruş

Kalemiye                                                         6   guruş

8- Nezaret-i Evkaf-ı Hümayuna mülhak Uluborlu Kazası kasabasında Alemdar Zaviyesi Vakfında; üç ferağ ve intikal işleminden 54 guruş gelir elde edilmiş; 3 guruş 30 para evkaf müdürü hissesi, 10 guruş 25 para tevliyet hissesi ve 3 guruş yoklama masrafı karşılığı düşüldükten sonra 37 guruş 15 para kalmıştır.

Bu paranın dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

Hisse-i hazine-i gayr-i ez hums karşılığı          14 guruş

Hisse-i katib ve cabi ve ruznamçe                   10,25 guruş

Varaka                                                             9 guruş

Kalemiye                                                         3 guruş

9- Nezaret-i Evkaf-ı Hümayuna mülhak Uluborlu kazası kasabasında (Bisse Köyünde) Bula Hatun Zaviyesi vakfında; on bir ferağ ve intikal işleminden 190 guruş gelir elde edilmiştir. Bu gelirden; 13 guruş 44 para evkaf müdürü hissesi, 36 guruş 25 para tevliyet hissesi ve 11 guruş yoklama masrafı karşılığı düşüldükten sonra 128 guruş 21 para kalmıştır.

Bu paranın dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

Hisse-i hazine-i gayr-i ez hums karşılığı          48,26 guruş

Hisse-i katib ve cabi ve ruznamçe                   36,25 guruş

Varaka                                                             33 guruş

Kalemiye                                                         11 guruş

10- Nezaret-i Evkaf-ı Hümayuna mülhak Uluborlu kazası kasabasında (Senirkent köyünde) Şeyh Ahmet Zaviyesi Vakfında; beş ferağ ve intikal işleminden 140 guruş gelir elde edilmiştir. Bu gelirden; 12 guruş evkaf müdürü hissesi, 30 guruş tevliyet hissesi ve 5 guruş yoklama masrafı karşılığı düşüldükten sonra hazineye 93 guruş kalmıştır. Defterde kalan paranın dağılımı gösterilmemiştir.

11- Nezaret-i Evkaf-ı Hümayuna mülhak Uluborlu kazasında (Yassıviran köyünde) Baba Garkın Zaviyesi Vakfında; altı ferağ ve intikal işleminden 64 guruş gelir elde edilmiştir. Bu gelirden; 4 guruş evkaf müdürü hissesi, 10 guruş tevliyet hissesi ve 6 guruş yoklama masrafı karşılığı düşüldükten sonra 44 guruş kalmıştır.

Bu paranın dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

Hisse-i hazine-i gayr-i ez hums karşılığı          10 guruş

Hisse-i katib ve cabi ve ruznamçe                   10 guruş

Varaka                                                             18 guruş

Kalemiye                                                         6 guruş

12- Nezaret-i Evkaf-ı Hümayuna mülhak Karye-i Mezburda (Yassıviran köyünde) Zekeriya Zaviyesi Vakfında; üç ferağ ve intikal işlemi yapılmış: 107 guruş gelir elde edilmiştir. Bu gelirden; 9 guruş 20 para evkaf müdürü hissesi, 23 guruş 30 para tevliyet hissesi ve 3 guruş yoklama masrafı karşılığı düşüldükten sonra 70 guruş 30 para kalmıştır.

Bu paranın dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

Hisse-i hazine-i gayr-i ez hums karşılığı          35 guruş

Hisse-i katib ve cabi ve ruznamçe                   23,30 guruş

Varaka                                                             9 guruş

Kalemiye                                                         3 guruş

13- Nezaret-i Evkaf-ı Hümayuna mülhak Uluborlu kazasında Çelebi Hacı Mehmet Mescid-i Şerif Vakfında; bir ferağ işleminden 4 guruş gelir elde edilmiş, bundan yoklama masrafı karşılığı 1 guruş düşüldükten sonra geriye 3 guruş kalmıştır.

Bu vakfın adında terdeddüt hasıl olmuştur. Çelebi adı Cabi gibi yazılmıştır. Daha önceki evkaf defterlerinde Uluborlu’da Çelebi Mescid-i Şerif Vakfından haberdarız. Bu vakfın, Çelebi Hacı Mehmet Mescid-i Şerif Vakfı ile aynı vakıf olması gerekir.

14- Nezaret-i Evkaf-ı Hümayuna mülhak kaza-i mezburda Evliya Paşa Zaviyesi Vakfında; bir ferağ işleminden 16 guruş gelir elde edilmiştir. Bu gelirden; 1 guruş evkaf müdürü hissesi ve 1 guruş yoklama masrafı karşılığı düşüldükten sonra 14 guruş 10 para kalmıştır.

Bu paranın dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

Hisse-i hazine-i gayr-i ez hums karşılığı          4 guruş

Hisse-i katib ve cabi ve ruznamçe                   4,10 guruş

Varaka                                                             3 guruş

Kalemiye                                                         1 guruş

15- Nezaret-i Evkaf-ı Hümayuna mülhak kaza-i mezburda Efendi Sultan Zaviyesi Vakfında; bir ferağ işleminden 129 guruş gelir elde edilmiştir. Bu gelirden; 12 guruş 20 paraevkaf müdürü hissesi, 31 guruş 10 para tevliyet hissesi ve 1 guruş yoklama masrafı karşılığı düşüldükten sonra 84 guruş 10 kalmıştır.

Bu paranın dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

Hisse-i hazine-i gayr-i ez hums karşılığı          59 guruş

Hisse-i katib ve cabi ve ruznamçe                   31,10 guruş

Varaka                                                             3 guruş

Kalemiye                                                         1 guruş

16- Nezaret-i Evkaf-ı Hümayuna mülhak kaza-i mezburda İshak Paşa Zaviyesi Vakfında; bir ferağ işleminden 79 guruş gelir elde edilmiştir. Bu gelirden; 7 guruş 20 para evkaf müdürü hissesi ve 1 guruş yoklama masrafı karşılığı düşüldükten sonra 70 guruş 20 para kalmıştır.

Bu paranın dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

Hisse-i hazine-i gayr-i ez hums karşılığı          29 guruş

Hisse-i katib ve cabi ve ruznamçe                   37 guruş

Varaka                                                             3 guruş

Kalemiye                                                         1 guruş

17- Nezaret-i Evkaf-ı Hümayuna mülhak Uluborlu kazasında Yassıviran karyesinde İskender Paşa Cami-i Şerif Vakfında; beş ferağ ve intikal işlemi yapılarak 54 guruş gelir elde edilmiştir. Bu gelirden; beşte bir evkaf müdürü hissesi 3, tevliyet hissesi 9 ve yoklama masrafı karşılığı 4 guruş düşüldükten sonra 36 guruş 28 para kalmıştır.

Bu paranın dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

Hisse-i hazine-i gayr-i ez hums karşılığı        11 guruş 8 para

Hisse-i katib ve cabi ve ruznamçe                 9   guruş

Varaka                                                           12 guruş

Kalemiye                                                       4   guruş

18- Nezaret-i Evkaf-ı Hümayuna mülhak kaza-i mezburda (Kabaca-i Kebir Köyünde) Çaylak Kuyusu Vakfında; iki ferağ işleminden 23 guruş gelir elde edilmiştir. Bu gelirden evkaf müdürü hissesi 1 guruş, tevliyet hissesi 3 guruş ve yoklama masrafı karşılığı 2 guruş düşüldükten sonra 15 guruş, 30 para  kalmıştır.

Bu paranın dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

Hisse-i hazine-i gayr-i ez hums karşılığı        4 guruş

Hisse-i katib ve cabi ve ruznamçe                 3,30 guruş

Varaka                                                           6 guruş

Kalemiye                                                       2 guruş

19- Nezaret-i Evkaf-ı Hümayuna mülhak Isparta’da Hızır Abdal Zaviyesi Vakfında; dört ferağ ve intikal işleminden 111 guruş gelir elde edilmiştir. Bu gelirden; evkaf müdürü hissesi 9 guruş 20 para, tevliyet hissesi 23 guruş 30 para ve yoklama masrafı karşılığı 4 guruş düşüldükten sonra 73 guruş, 30 para kalmıştır.

Bu paranın dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

Hisse-i hazine-i gayr-i ez hums karşılığı        34 guruş

Hisse-i katib ve cabi ve ruznamçe                 23,30 guruş

Varaka                                                           12 guruş

Kalemiye                                                         4 guruş

20- Nezaret-i Evkaf-ı Hümayuna mülhak Keçiborlu nahiyesinde Emrem ve Abdurrahman Seydi Vakfında; bir ferağ işleminden 34 guruş gelir elde edilmiştir. Bu gelirden; evkaf müdürü hissesi 3 guruş, tevliyet hissesi 7 guruş 20 parave yoklama masrafı karşılığı 1 guruş düşüldükten sonra 22 guruş 20 para kalmıştır.

Bu paranın dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

Hisse-i hazine-i gayr-i ez hums karşılığı        13 guruş

Hisse-i katib ve cabi ve ruznamçe                   7 guruş

Varaka                                                             3 guruş

Kalemiye                                                         1 guruş

21- Nezaret-i Evkaf-ı Hümayuna mülhak Isparta’da Kutlu Bey Cami-i Şerif Vakfında; bir ferağ işleminden 16 guruş gelir elde edilmiştir. Bu gelirden; beşte bir evkaf müdürü 1 guruş, tevliyet hissesi 3 guruş ve yoklama masrafı olarak 1 guruş düşüldükten sonra 11 guruş 5 para kalmıştır.

Bu paranın dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

Hisse-i hazine-i gayr-i ez hums karşılığı        4 guruş

Hisse-i katib ve cabi ve ruznamçe                 3,05 guruş

Varaka                                                           3 guruş

Kalemiye                                                       1 guruş

 

Toplam                                               3.303 guruş

Evkaf Müdürü, tevliyet hissesi vb.       893 guruş

Yoklama masrafı karşılığı                     118 guruş

Kalan                                                  2.291 guruş

Isparta sancağı dahilinde kain evkaf-ı şer’iyeden seksen altı senesi şehri Temmuz zarfında vuku bulan liva-i mezkur evkaf müdürü Ahmet Faik Efendinin marifetiyle rüyet ve icra kılınmış olan ferağ ve intikalden hasıl olan rüsumat, varaka-i baha ve kalemiye ber-muceb bala üç bin üç yüz üç guruş otuz paraya baliğ olarak hisse ü tevliyet hasılı olan sekiz yüz doksan üç guruş yirmi beş para ile yoklama masrafı karşılığı yüz on sekiz guruş ba-tenzil mütebaki iki bin iki yüz doksan bir guruş otuz beş para bu kere (..) olunarak  ve temessükleri tanzim ve irsal buyrulmak üzere yüz on sekiz kıta ilm ü haber ve cedvelleri bir zarf derununa vaz’ kılınarak Isparta postanesine teslimen takdim ve tesyar hazine-i celile kılınmış olmakla icra-yı icabı babında emr ü ferman hazreti menlehül emrindir. 24 Cemaziyel ahir 1288 / 28 Ağustos 1287 (9 Eylül 1871)

İşbu defter merbuten canib-i hazineye irsal kılınmış olan ilmühaber cedvelleriyle tasdik olundukta derun-ı defterde muharrer mebaliğ ilmühaber cedvellerine mutabık ve ahz olunan harçlar nizamına muvafık olmakla bu surette hesab ve iktizası varidat idaresinden derkenarda muhtacdır 26 Zilhicce 1290 / 2 Şubat sene 1289 (14 Şubat 1874).

Sonuç

22020 numaralı evkaf defterindeki kayıtlı bilgiler burada sona eriyor. Bu defter, 1871 yılında Isparta sancağında faal olan 21 vakıfta yapılan ferağ ve intikal işlemleri hakkında bilgi vermesi bakımından önemlidir. Vakıflarda yapılan ferağ ve intikal işlemlerinden alınan ücretlerden, mütevvelli hissesi hariç, diğer ücretlerin hazineye gelir kaydedildiği anlaşılıyor.

NOT: Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Dr. İbrahim KARAER

ANKARA, 18 Mart 2023

 

Yorum bulunmamaktadır.
Konu: EV.d 22020 NUMARALI ISPARTA SANCAĞI EVKAF DEFTERİNE GÖRE ULUBORLU KAZASI VAKIFLARI: 24 Rabiul-ahir1288 – 25 Cemaziyel-evvel 1288 (13 Temmuz 1871- 12 Ağustos 1871)

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

‘Ortak Değerimiz Atatürk’ bildirisine destek ver

Millî ve manevi değerlerimize, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine, her türlü tarihî mirasımıza yönelik saldırılar nereden, kimden ve

Ortak Değerimiz Atatürk

ATATÜRK! TÜRK MİLLETİ SANA MİNNETTARDIR

Her millet, sahip olduğu değerlerle geleceğini inşa eder. Geleceğin harcı olan değerlerine sahip çıkan milletler, geçmişten ders çıkararak, gelecekte aynı hataların tekrar edilmemesi için millî bir hafıza oluşturur. Bu hafızanın en önemli değeri, Millî Mücadele’nin lideri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e periyodik olarak uzun zamandır yapılan saldırılarla karşı karşıyayız. Bunların sonuncusu geçtiğimiz günlerde Ayasofya’da hem protokolün hem de milletimizin gözü önünde gerçekleşmiştir.

Bilindiği gibi bir esaret belgesi olan Sevr Antlaşması’nı tarihin çöplüğüne atan Mustafa Kemal Atatürk, bir savaş ve diplomasi kahramanı olarak, Fatih’in emaneti İstanbul’umuzu, başta Ayasofya olmak üzere, camileri ve tarihî eserleriyle yeniden milletimize kazandırmıştır. Yine Trakya ve Batı Anadolu’yu Yunanistan; Doğu Anadolu’yu da Ermenistan olmaktan kurtarmış, ezanımızı susturmamış, Misak-ı millî sınırları içinde Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk, 3 Mart 1924’te, halkı aydınlatma, İslam’ın Kur’an’a göre yaşanmasını sağlama, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütme, ibadet yerlerini yönetme görevlerini yerine getirmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığını kurmuştur. Ayrıca Kur’an’ın tefsiri görevi Atatürk tarafından Elmalılı Hamdi Yazır’a verilmiş ve “Hak Dini Kur’an Dili” böylece ortaya çıkmıştır. Kur’an’ın Türkçe tefsiriyle Türkler, dinini öz kaynağından, kendi dillerinden okumaya ve öğrenmeye başlamışlardır.

Hâl böyleyken son yıllarda Millî Mücadele’mizin millî ve manevi mimarı Mustafa Kemal Atatürk, maalesef periyodik saldırılara maruz kalmaktadır. Bir millete sinsice düşmanlık etmenin yollarından biri, o milletin kahramanlarını itibarsızlaştırmaktır. Bunun en kolay yolu ise dinimizi kirli emellerine alet etmektir.

Son olarak Ayasofya’daki icazet töreninde bir imam Ayasofya’yı kastederek; anlatım bozukluklarıyla dolu “…Bu ve bu gibi mabetlerin mabet olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze hâline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir!… Yarabb’i bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma!” gibi suç oluşturan ifadeler kullanmış ve haklı olarak bu söylem halkımızda büyük bir infiale yol açmıştır.

Atatürk, emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin planlarını bozan bir lider olup Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ülkemizin en başta gelen birleştirici ve bütünleştirici unsurudur. Mustafa Kemal Atatürk’e üstü kapalı yapılan bu saldırı aslında onun silah arkadaşlarına, Türk milletinin birlik ve beraberliği ile Cumhuriyet’imize yöneliktir. Atatürk’e yapılan ve yapılacak olan saldırıların nihai hedefi Türk milletidir, Türk devletidir. Bu bakımdan bu ve benzeri saldırıların hedefinin Türk devleti ve milleti olduğu konusunda halkımızı uyarmayı, vatanını ve milletini seven bir grup olarak görev addederiz.

Hedeflerine ulaşmak için geçmişte de bazı cahil kimseleri kullananlar, bugün de aynı yöntemlerle hareket etmektedir. Bu son saldırının kaynağının da aynı güçler olduğu şüphesizdir. Millî ve manevi değerlerimize, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine, her türlü tarihî mirasımıza yönelik saldırılar nereden, kimden ve nasıl gelirse gelsin, millî birliğimizi asla bozamayacaktır. Aşağıda imzaları bulunan DTCF Birlik üyeleri ve Türk aydınları olarak bu çirkin ve kötü niyetli ifadeleri şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.

DTCF Birlik Üyeleri

**İmza: **

Bildiriyi paylaşarak destek verebilirsiniz:

 

En çok beğenilenler

Giriş

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.