Isparta Tarihi

  1. Makale
Dr. İbrahim KARAER  Hamid sancağında bulunan madenler ve bu madenlerin işletilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinde yaptığımız araştırmada, sınırlı sayıda belgeye ulaşabildik. Bu belgeler; Hamid sancağı sınırları içinde bulunan cıva madeni ve karışımı ile Afşar kazası sınırları dahilinde bulunan lületaşı madenine işletme ruhsatı verilmesi; Hamid ve Burdur sancakları dahilinde bulunan arsenik madeni ile Keçiborlu kasabası civarında […]
  1. Makale
Dr. İbrahim KARAER Bu yazımızda, Hamid sancağına bağlı Uluborlu kazasında Ziraat Bankası şubesi açılmasıyla ilgili belgeleri değerlendireceğiz. Osmanlı Devletinde, XIX. yüzyılın ilk yarısında ticaret ve finansmanda batılı modellerin benimsenmesiyle birlikte, yabancı bankalar ülke toprakları içinde faaliyet göstermeye başlamıştı. O dönemlerde ülkede henüz, ulusal niteliğe sahip bir bankacılık sisteminin kurulması için yeterli sermaye birikimi oluşmamıştı ve […]
  1. Makale
  Dr. İbrahim KARAER   Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı sonunda yenilmiş ve 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesini imzalamak zorunda kalmıştı. Bu anlaşmaya istinaden İtilaf Devletleri, kendi aralarında paylaştıkları bölgeleri işgal etmeye başladılar. Osmanlı Devletinin başkenti İstanbul, İtilaf Devletleri orduları tarafından işgal edildi. İtalya, 28 Mart 1919 tarihinde Antalya’yı, buradan hareketle Akdeniz sahil şeridindeki […]
  1. Makale
Dr. İbrahim KARAER  Bu yazımızda, Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinde bulunan Hamid sancağında iplik fabrikası kurulmasıyla ilgili 23 Ağustos 1870 tarihli bir belgeyi değerlendireceğiz. Hamid Sancağı Meclisinin “Isparta, Burdur, Eğirdir ve Uluborlu kazalarının birinde iplik fabrikası kurulması” hakkındaki mazbatası; Konya Vilayet Meclisinde değerlendirilmiş ve meclisin bu konudaki görüşleri 25 Cemazeyil-ahir sene 1287 (23 Ağustos 1870) tarihli mazbatasında […]
  1. Makale
Dr. İbrahim KARAER Bu yazımızda, Isparta İdadi Mektebinin açılmasıyla ilgili belgeleri değerlendireceğiz. 1869 tarihli Vilayet Nizamnamesine göre; rüştiyeler ile sultaniler arasında ihdas edilmesi düşünülen idadiler; rüştiyelerden mezun olan öğrencilerin öğretim yaptıkları yerdir. Her idadinin muavinleriyle beraber altı öğretmeni bulunacaktı. İdadilerin öğretim süresi üç yıl olup Türkçe kitabet ve inşa, Fransızca, kavanin-i Osmaniye, mantık, ilm-i servet-i […]
  1. Makale
     Dr. İbrahim KARAER     Cephede Senirkentli Bir Subay Bekir Sıtkı Efendi   Isparta Heyet-i Milliyesinden 7 Nisan 1336 (1920) tarihinde Senirkent Nahiyesi Heyet-i Milliyesine çekilen telgrafta; İhtiyat Zabit Vekili olup Senirkent nahiyesinden cepheye sevk edilen Bekir Sıtkı Efendinin ailesinin geçimini sağlamakta zorlandığından bahisle adı geçenin Isparta Heyetine bir mektup gönderdiği belirtilerek, cephede […]
  1. Makale
Dr. İbrahim KARAER   Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinde bulunan Uluborlu kazası vakıfları hakkındaki defterleri incelemeye devam ediyoruz. Bu yazımızda, EV.d 22020 numaralı ve 24 Rabiul-ahir1288 – 25 Cemaziyel-evvel 1288 (13 Temmuz 1871- 12 Ağustos 1871) tarihli Isparta maa-Burdur sancağı dahilinde kain evkaf-ı şeriften seksen yedi senesi Temmuz zarfında vuku bulan ferağ ve intikalden hasıl olan rüsumat, […]
  1. Makale
  Dr. İbrahim KARAER  ÖZET Senirkentli müderris Hacı Hüseyin Efendinin evinden gasp edilen yaklaşık yüz bin guruş değerindeki para ve eşyaları ile ilgili dizi yazımızın sonuna geldik. Bu davanın 1859 yılından 1867 yılına kadar sekiz yıl devam ettiği ve elimizdeki belgelere göre henüz sonuçlanmadığı anlaşılmaktadır. Bu bölümde incelediğimiz belgelerde; Hacı Hüseyin Efendinin gasp edilen para […]
  1. Makale
  Dr. İbrahim KARAER   ÖZET Bu bölümde incelediğimiz belgelerden; Tortopoğlu Hacı Hüseyin Efendinin emval ve eşyasını gasp edenlerin, gasp ettikleri eşyayı aynen veya bedelini tazmin etmeleri ve beş yıl müddetle küreğe konulmak üzere Kıbrıs’a gönderilmeleri kararlaştırılmış ise de henüz gereğinin yapılmadığı anlaşılıyor. Hacı Kibar Hüseyin Efendinin zararının karşılanması için Isparta kaymakamı, Konya valisi ve […]
  1. Makale
  Dr. İbrahim KARAER   ÖZET Bu bölümde incelediğimiz belgelerde; Tortop oğlu Hacı Kibar Hüseyin Efendinin hanesinden gasp edilen para ve eşya ile ilgili davada ilginç gelişmeler olduğu görülmektedir. Konya Eyaletinden sadaret makamına yazılan 18 Safer sene 1279 (15 Ağustos 1862) tarihli yazıda sanıklardan Hacı İbrahim ve Hacı Ali’nin bu olayla ilgisinin olmadığı; Mevlana Dergahı […]

Giriş

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.