Isparta Tarihi

  1. Makale
Dr. İbrahim KARAER  Bu yazımızda, Hamid sancağı dahilindeki vakıflara ait Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi Başkanlığında bulunan EV.d 13067 numaralı vakıf defterini inceleyeceğiz. Hamid sancağı dahilinde bulunan vakıfların hesaplarına ait 13067 numaralı evkaf defterinin başlangıç tarihi 25 Rabiul-evvel 1263 (13 Mart 1847), bitiş tarihi 17 Rabiül-ahir 1265 (12 Mart 1849)’dir. Defter, 19cmx48cm ebadında olup, görüntü sayısı altıdır. […]
  1. Makale
Dr. İbrahim KARAER Bu yazımızda Konya vilayeti Hamidabad sancağı Uluborlu kazasında açılan inas iptidaiye mektebi (kız ilkokulu) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde bulunan belgeleri değerlendireceğiz. 1904-1907 yıllarını kapsayan belgelerden Uluborlu inas/kız iptidaiye mektebinin 1905 yılının başında Kılıç Arslan mevkiinde açıldığı anlaşılıyor. Osmanlı Devletinde Tanzimat’tan önce kız ve erkek öğrencilerin 3-4 yıl birlikte […]
  1. Makale
Dr. İbrahim KARAER  Hamid sancağında bulunan madenler ve bu madenlerin işletilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinde yaptığımız araştırmada, sınırlı sayıda belgeye ulaşabildik. Bu belgeler; Hamid sancağı sınırları içinde bulunan cıva madeni ve karışımı ile Afşar kazası sınırları dahilinde bulunan lületaşı madenine işletme ruhsatı verilmesi; Hamid ve Burdur sancakları dahilinde bulunan arsenik madeni ile Keçiborlu kasabası civarında […]
  1. Makale
Dr. İbrahim KARAER Bu yazımızda, Hamid sancağına bağlı Uluborlu kazasında Ziraat Bankası şubesi açılmasıyla ilgili belgeleri değerlendireceğiz. Osmanlı Devletinde, XIX. yüzyılın ilk yarısında ticaret ve finansmanda batılı modellerin benimsenmesiyle birlikte, yabancı bankalar ülke toprakları içinde faaliyet göstermeye başlamıştı. O dönemlerde ülkede henüz, ulusal niteliğe sahip bir bankacılık sisteminin kurulması için yeterli sermaye birikimi oluşmamıştı ve […]
  1. Makale
  Dr. İbrahim KARAER   Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı sonunda yenilmiş ve 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesini imzalamak zorunda kalmıştı. Bu anlaşmaya istinaden İtilaf Devletleri, kendi aralarında paylaştıkları bölgeleri işgal etmeye başladılar. Osmanlı Devletinin başkenti İstanbul, İtilaf Devletleri orduları tarafından işgal edildi. İtalya, 28 Mart 1919 tarihinde Antalya’yı, buradan hareketle Akdeniz sahil şeridindeki […]
  1. Makale
Dr. İbrahim KARAER  Bu yazımızda, Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinde bulunan Hamid sancağında iplik fabrikası kurulmasıyla ilgili 23 Ağustos 1870 tarihli bir belgeyi değerlendireceğiz. Hamid Sancağı Meclisinin “Isparta, Burdur, Eğirdir ve Uluborlu kazalarının birinde iplik fabrikası kurulması” hakkındaki mazbatası; Konya Vilayet Meclisinde değerlendirilmiş ve meclisin bu konudaki görüşleri 25 Cemazeyil-ahir sene 1287 (23 Ağustos 1870) tarihli mazbatasında […]
  1. Makale
Dr. İbrahim KARAER Bu yazımızda, Isparta İdadi Mektebinin açılmasıyla ilgili belgeleri değerlendireceğiz. 1869 tarihli Vilayet Nizamnamesine göre; rüştiyeler ile sultaniler arasında ihdas edilmesi düşünülen idadiler; rüştiyelerden mezun olan öğrencilerin öğretim yaptıkları yerdir. Her idadinin muavinleriyle beraber altı öğretmeni bulunacaktı. İdadilerin öğretim süresi üç yıl olup Türkçe kitabet ve inşa, Fransızca, kavanin-i Osmaniye, mantık, ilm-i servet-i […]
  1. Makale
     Dr. İbrahim KARAER     Cephede Senirkentli Bir Subay Bekir Sıtkı Efendi   Isparta Heyet-i Milliyesinden 7 Nisan 1336 (1920) tarihinde Senirkent Nahiyesi Heyet-i Milliyesine çekilen telgrafta; İhtiyat Zabit Vekili olup Senirkent nahiyesinden cepheye sevk edilen Bekir Sıtkı Efendinin ailesinin geçimini sağlamakta zorlandığından bahisle adı geçenin Isparta Heyetine bir mektup gönderdiği belirtilerek, cephede […]
  1. Makale
Dr. İbrahim KARAER   Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinde bulunan Uluborlu kazası vakıfları hakkındaki defterleri incelemeye devam ediyoruz. Bu yazımızda, EV.d 22020 numaralı ve 24 Rabiul-ahir1288 – 25 Cemaziyel-evvel 1288 (13 Temmuz 1871- 12 Ağustos 1871) tarihli Isparta maa-Burdur sancağı dahilinde kain evkaf-ı şeriften seksen yedi senesi Temmuz zarfında vuku bulan ferağ ve intikalden hasıl olan rüsumat, […]
  1. Makale
  Dr. İbrahim KARAER  ÖZET Senirkentli müderris Hacı Hüseyin Efendinin evinden gasp edilen yaklaşık yüz bin guruş değerindeki para ve eşyaları ile ilgili dizi yazımızın sonuna geldik. Bu davanın 1859 yılından 1867 yılına kadar sekiz yıl devam ettiği ve elimizdeki belgelere göre henüz sonuçlanmadığı anlaşılmaktadır. Bu bölümde incelediğimiz belgelerde; Hacı Hüseyin Efendinin gasp edilen para […]

Giriş

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.