Dr. İbrahim KARAER

Özet: Bu yazımızda, Isparta ili Senirkent ilçesine bağlı Yassıören (Yassıviran) köyündeki cami ve mescid vakıflarını, Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinden tespit ettiğimiz belgeler ışığında değerlendireceğiz. XV. ve XVI. yüzyıllarda Hamid sancağı Uluborlu kazasına bağlı bir köy olan Yassıviran, Uluborlu kazasının Pazar kurulan en büyük köyü iken XIX. yüzyılda Senirkent ve Büyükkabaca köylerinden sonra üçüncü sıraya gerilemiştir. Yassıören köyü, 11 Şubat 1880 tarihinde Senirkent nahiyesine, 16 Haziran 1952 tarihinde Senirkent ilçesine bağlanmıştır. 28 Şubat 1967 tarihinde Yassıören köyünde belediye teşkilatı kurulmuş, ancak nüfusun 2000’nin altına düşmesi sebebiyle daha sonra belediye teşkilatı kaldırılmıştır.

Yassıviran Köyündeki Cami ve Mescid Vakıfları İle İlgili Belgeler

Hamid sancağı kazalarından Uluborlu’da 1530 yılında otuz adet vakıf mevcut idi. XV. ve XVI. yüzyıllarda Uluborlu kazası köylerinin en büyüğü olan Yassıviran köyünde 1530 yılında 1.800 akçe geliri olan bir adet mescid vakfı (Mescid-i Yassıviran Vakfı) ve iki adet zaviye vakfı vardı. 1570-1571 tarihli evkaf defterinde Yassıviran köyündeki mescid sayısı dörde çıkmıştır. Yassıviran köyündeki Mesacid-i der Karye-i Yassıviran vakfı 1.800 akçe, Mescid-i Kavakviran vakfı 700 akçe, Mescid-i Yassıviran vakfı 5.587 akçe, Mescid-i karye-i Yassıviran der Mahalle-i Turgud vakfı 5.000 akçe gelire sahipti (Karaca, 2012: 134,165).

1570-1571 tarihli defterde Yassıviran köyündeki mescid vakfı ile ilgili şöyle bir kayıt vardır: “Karye-i mezkurede olan mescidlerin vakfiyeti imam olanlara, kemaken vakfiyet üzere mutasarrıf olunıb imamet edeler, ellerinde hükm-i hümayun verilmiştir deyu defter-i köhnede mestur, yine kemaken mukarrer ve 1.800 akçe dahi vakıf olunub hatib olanlar tasarruf ederlermiş” (Cebeci-Topraklı, 2018: 163). 

Yassıviran köyünde 1530 yılında bir adet olan mescid sayının, 1570-1571 tarihli defterde dörde çıkmış olmasının sebebi nüfus artışı olmalıdır. 1530 tarihli defterde Yassıviran köyünde 143 hanede 173 nefer kayıtlı olup, 500 ile 700 civarında nüfus yaşadığı tahmin edilmektedir. 1568 tarihli defterde 280 hanede, 563 nefer yazılıdır. Bu tarihte Yassıviran’da hane sayısına göre 1.400, nefer sayısına göre 1.700 nüfusun yaşadığı tahmin edilmektedir (Karaca, 2012: 191).

H. 9 Rebiülahir 1115 (22 Ağustos 1703) tarihinde Yassıviran Köyü Camisinde hatip olarak görev yapan Mehmet Efendi görevini terk ettiği için yerine cemaatin isteği doğrultusunda Osman Halife atanmıştır (Belge-1 COA İE.EV 27-3159). H. 1136 yılının Cemaziyel-ahir sonlarında (Mart 1724) tarihli belgede, Yassıviran köyündeki cami ve mescidi üzerine berat ettiren ve mahsulünü yiyen cami ve mescidi tamir ettirmeyen es-Seyyid Hüseyin’den bu görev alınıp, önceki sahibi olan Ali bin Veli’ye verilmiştir (COA AE.SAMD.III 61-607412).

 H. 29 Zilhicce 1139 (17 Ağustos 1727) tarihli belgede; Mütevelli Feyzullah Efendi, boşalan vakıf görevlilerinin yerine Kadı ve Naib arzlarıyla atama yapılmasının vakıfların harap olmasına sebep olduğundan bahisle mütevellilerin arzlarıyla atama yapılmasını talep etmiştir (Belge-2 COA C.Ev 242-12068).

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde bulunan H. 8 Zilkade 1221 (17 Ocak 1807) tarihli şahsiyet kaydından bu tarihte Yassıviran köyünde bir mescit ve bu mescide ait bir vakıfın varlığından haberdar oluyoruz. Söz konusu belgede, günlük iki akçe ücret ile Hasan Efendi ibni Hasan’ın bu mescide imam olarak atandığı, adı geçenin vefatıyla Hasan Hüseyin’in 22 Cemaziyel-evvel 1302 (9 Mart 1885) tarihinde aynı göreve atandığı belirtilmiştir (Belge-3 VGA 149-34-370).

H. 1 Muharrem 1252 – 18 Cemaziyel-evvel 1264 (18 Nisan 1836- 18 Nisan 1848) tarihli evkaf defterinde; Yassıviran köyündeki mescid-i şerifin altı yıllık geliri 1.019 guruş olarak yazılmıştır. Bunun 61 guruşu maaş ve harç olarak ödenmiş, kalan 958 guruş imam tarafından caminin tamiratına harcanmıştır (Belge-4 EV.d 10248). Aynı defterde Cami-i Şerif ve Muallimhane vakfının altı yıllık geliri 3.908 guruş olarak yazılmıştır. Bunun 233 guruşu maaş ve harç, 1.480 kuruşu masraf olarak harcanmış ve geri kalan 2.194 guruşun mütevellinin korumasında olduğu belirtilmiştir (Belge-5 EV.d 10248).

H.1262-1266 (M.1846-1850) tarihli evkaf defterinde Yassıviran köyündeki Cami-i Şerif Vakfının hasılatı 3.197 guruş olarak yazılmıştır. Yassıviran köyündeki Cami-i Şerif  Vakfının buğday ve arpa öşründen oluşan hasılatı 1262 (1846) yılında buğday 180 guruş, arpa 330 guruş, toplam 510 guruş; 1263 (1847) yılında buğday 135 guruş, arpa 275 guruş, toplam 410 guruş; 1264 (1848) yılında buğday 308 guruş, arpa 444 guruş, toplam, 752 guruş; 1265 (1849) yılında buğday 174, arpa 675 guruş, toplam 849 guruş; 1266 (1850) yılında buğday 175 guruş, arpa 500 guruş olmak üzere toplam 675 guruştur (Belge-6 COA EV.d 12970).

Aynı defterde Yassıviran köyündeki yeni bir vakıfla karşılaşıyoruz “İmam Hüseyin” adındaki bu vakfın mahiyeti açık değildir. Yani cami, mescid, zaviye vakfı olduğuna dair bilgi mevcut değildir. Başka bir belgede “İmam Mescidi” adı ile karşılaşıyoruz. İmam Hüseyin Vakfının da mescid veya cami vakfı olduğunu düşünüyoruz. H.1262-1266 (M.1846-1850) tarihli evkaf defterinde Yassıviran köyündeki İmam Hüseyin Vakfının geliri 636 guruş olarak yazılmıştır. İmam Hüseyin Vakfının buğday ve arpa öşründen oluşan hasılatı 1262 (1846) yılında buğday 30 guruş, arpa 45 guruş toplam 75 guruş; 1263 (1847) yılında buğday 36 guruş, arpa 50 guruş toplam 86 guruş; 1264 (1848) yılında buğday 70 guruş, arpa 60 guruş, toplam 130 guruş; 1265 (1849) yılında buğday 120, arpa 75 guruş, toplam 195 guruş; 1266 (1850) yılında buğday 70 guruş, arpa 80 guruş olmak üzere toplam 150 guruştur (Belge-7 COA EV.d 12970).

H.1269-1271 (1852-1854) tarihli evkaf defterinde Yassıviran köyündeki Vusta Vakfının Mütevellisi Şeyh Mehmet ile görülen hesapta; vakfın 970 guruş gelir elde ettiği, bunun 505 guruşunun harcandığı, 54 guruş maaş ve muhasebe harcı ödendiği ve vakfın kasasında 411 guruşun  mevcut olduğu (Belge-8 COA EV.d 15150); aynı evkaf defterinde Yassıviran köyünde bulunan Mescid-i şerif imamı Hasan Efendi ile görülen hesapta; vakfın üç yılda 475 guruş gelir elde ettiği, bunun 135 guruşunun harcandığı, 37 guruş maaş ve muhasebe harcı ödendiği ve vakfın kasasında 262 guruşun mevcut olduğu belirtilmiştir (Belge-9 COA EV.d 15150).

7 Ramazan sene 1276 (29 Mart 1860) tarihinde “Yassıviran Karyesi vustundaki (ortasındaki) cami-i şerife Hasan Efendi bin Ahmet imam olarak atanmış; adı geçenin vefatıyla boşalan bu görev, 26 Şevval 1319 (5 Şubat 1902) tarihinde mahdumu Ahmet Efendiye verilmiştir. Adı geçenin vefatıyla mahlulünden 30 Mayıs 1331 (12 Haziran 1915) tarihinde oğlu İsmail Efendiye ba-işaret aliyyei-i nezaret-i-penahi tevcih olunmuştur (VGA-10 149-342-4475-76).

H.1280 (1863) tarihli defterde Yassıviran köyünde bulunan İmam Mescidi Vakfı, İne Mescidi Vakfı ve İskender Paşa Camii Vakıflarının mütevellisi gelir ve giderleri hakkında bilgi mevcuttur.  İmam Mescidi Vakfının mütevellisi Mustafa Efendi, geliri 1.487 kuruş, gideri ise 671 kuruştur. İne Mescidi Vakfının mütevellisi İmam Hasan Efendi, geliri 1.489 kuruş 15 para, gideri ise 247 kuruş 25 paradır. İskender Paşa Camii Vakfının mütevellisi Mehmet Efendi, geliri 2.312 kuruş, gideri ise 786 kuruştur (Akdemir,2005: 134 ve COA EV.d 16864)

H. 4 Recep sene 1280 (11 Şubat 1864) tarihinde Sultan Abdülaziz’in tahta çıkması sebebiyle Uluborlu kazasına tabi Yassıviran köyündeki Cami-i şerif ve mescid ve muallimhane vakfının mütevellisi Hafız Mehmet bin Mehmet Emin Efendinin elindeki berat yenilenmiştir (Belge-11 COA EV.BRT 186-9).

H. 11 Şaban sene 1294 (21 Ağustos 1877) tarihinde Yassıviran köyündeki cami-i şerifin hitabet görevine günlük 3 akçe ücretle Mustafa Nuri Efendi atanmıştır. Adı geçenin vefatıyla bu görev, 23 Zilhicce sene 1333 (1 Kasım 1915) oğullarından İsmail Efendiye verilmiştir (Belge-12 VGA 149-342-4476).

Sonuç

1570-1571 tarihli evkaf defterine göre; Yassıören köyünde Yassıviran Köyü Mescidleri, Kavakviran Mescidi, Yassıviran Mescidi, Yassıviran köyü Turgut Mahallesi Mescidi olmak üzere dört mescid vakfının mevcut olduğu görülüyor. Ancak günümüzde Yassıören’de bu mescid adlarının yaşatıldığı herhangi bir cami ve mescid yoktur. Yassıviran köyündeki cami ve mescid vakıfları ile ilgili belgelerde genellikle “cami-i şerif” ve “mescid-i şerif” ifadesi kullanılmış, cami ve mescid adları kullanılmamıştır. Bu durum, tarihi değerlerin ortaya çıkarılmasını engellemiştir. 1863 tarihli defterde “İskender Paşa Camisi” ve “İne Mescidi” ve “İmam Mescidi” vakıflarının adı geçmektedir. 1843-1848 yıllarını kapsayan evkaf defterinde; “Cami-i şerif ve Muallimhane” adlı bir vakfın varlığına şahit oluyoruz. 1864 yılında muallimhane vakfı mütevellisinin beratı yenilenmiştir. Dikkati çeken vakıf isimlerinden biri de İmam Hüseyin vakfıdır. Ancak bu vakfın, cami, mescid, zaviye vb. mahiyeti yazılmamıştır.

Yassıören köyünde günümüzde İskender Paşa Camisi, Eyne Camisi ve Çanlar Camisi olmak üzere üç adet cami bulunmaktadır. İskender Paşa Camisi adının, 1863 tarihli defterde geçtiğini belirtmiştik. Aynı defterde adı geçen İne Mescidinin, günümüzde Eyne Camisi olarak yaşatıldığını ve Çanlar Camisinin adını, Çanlar Mahallesinden aldığını düşünüyoruz. Köydeki en eski cami, İskender Paşa Camisidir. Bu cami, 1951 yılında inşa edilmiş olup bitişiğinde Kargın Baba Türbesi bulunmaktadır. Diğer iki caminin inşa tarihi bilinmemektedir. 

BELGELER

 

Belge 1

Belge yer nu: COA İE.EV 27-3159

Tarih: H. 9 Rabiul-ahir 1115 (22 Ağustos 1703)

Der-i devlet mekine-i arz-ı dai kemine budur ki

Medine-i Uluborlu kazasından Yassıviran nam karyede vaki cami-i şerif hatibi olan Mehmet Halife hidmet-i mezbureyi terk edip ol-vechile canibi şerden kerraren edayı hidmete tebeyyüne mütenebbih olmadığından hidmet-i mezbur hali ve muattal kalmağın erbab-ı istihkaktan olan işbu rafi’-i ref’a-i ubudiyet Osman Halife layık-ı hitabet ve muhtar-ı cemaat olmakla vazife-i muayene ile tevcih olunup yedine berat-ı şerifin sadaka ve ihsan olunmak ricasına evvelki vaki’ül haldir ve der-i devlet bi’l-iltimas arz ve ilam oldu

Hurrie fi’l-yevmit-tasi şehr-i Rabiul-ahir li-sene hams ve işrin ve miete ve elf

Abdurrahman el-Kadı Uluborlu

Belge 2

Belge yer nu: COA C.Ev 242-12068

Tarih: H. 29 Zilhicce 1139 (17 Ağustos 1727)

Devletlü Saadetlü Sultanım Hazretleri sağ olsun

Bu kulları Borlu kazasına tabi Yassıviran nam karyede mescid ve cami-i şerif evkafların mütevellisi olup vakf-ı mezburda vaki olan tevcihatı vakf-ı mezbureye mütevelli olanların arzlarıyla tevcih olunup kadı ve naib arzlarıyla ve arz-ı halleriyle tevcih olunmayıp ve bir mürtezikanın kapusu bozulmayıp gadr olunduğu yoğiken muayyen bir zamandan beri aherden bazı kimesneler kadı naib ve arz-ı hal ile vakf-ı mezburun vaki olan mahlullerini tevcih-i arz olup ol-vechile vakfın harabiyetine bais olmalarıyla merhameten mercudur ki vakfın mahalli olan anadolu muhasebesine minval-i meşruh üzere (bir satır okunamadı) rica olunur baki ferman sultanımındır.

Bende

Feyzullah

Mütevelli

Belge 3

Belge yer numarası: VGA 149-34-370

Vazife-i mahsusat: İmamet

Esami-i mutasarrifat: Hasan Efendi ibni Hasan

Tevcih tarihi: 8 Zilkade 1221 (17 Ocak 1807)

Vakf-ı esami: Nezaret-i Evkaf-ı Hümayun mülhak-ı evkaftan Uluborlu kazasına tabi Yassviran nam karyede vaki Mescid-i Şerif Vakfı

Vukuat: Mumaileyhin vefatıyla mahlulünden Hasan Hüseyin’e ba-berat-ı aliye tevcih 22 Cemaziyel-evvel 1302 (9 Mart 1885)

Hülasa 182/3381

 

Belge 4

Belge yer numarası: COA EV.d 10248

Tarih: H. 1 Muharrem 1252 – 18 Cemaziyel-evvel 1264 (18 Nisan 1836- 18 Nisan 1848) Mescid-i Şerif karye-i Yassıviran tabi Uluborlu

Sene                            Hasılat

1255                           141

1256                           210

1257                           215

1258                           127,5

1259                           133

1260                           101,5

Toplam                       1.019

Harç-ı muhasebe         61

Kalan 958 guruşu imam mescidin tamiratına harcamıştır.

Belge 5

Belge yer numarası: COA EV.d 10248

Tarih: H. 1 Muharrem 1252 – 18 Cemaziyel-evvel 1264 (18 Nisan 1836- 18 Nisan 1848) Cami-i Şerif karye-i Yassıviran tabi Uluborlu

Sene                            Hasılat

1255                           350

1256                           1201

1257                           642

1258                           925

1259                           370

1260                           1420

Toplam                       3908

Maaş ve harç muhasebesi 244

Mesarifat                    1480

Mütevelli korumasında 2194

Belge 6

Belge yer numarası: COA EV.d 12970

Tarih: 1262-1266 (1846-1850)

Yassıviran köyündeki Cami-i Şerif Vakfının 1262-1266 (1846-1850) beş yıllık hasılatı:

1262 (1846) yılında tahıl a’şarı hasılatı: hınta 180 guruş, şa’ir 330 guruş, toplam 510 guruş

1263 (1847) yılında tahıl a’şarı hasılatı: hınta 135 guruş, şa’ir 275 guruş, toplam 410 guruş

1264 (1848) yılında tahıl a’şarı hasılatı: hınta 308 guruş, şa’ir 444 guruş, toplam 752 guruş

1265 (1849) yılında tahıl a’şarı hasılatı: hınta 174 guruş, şa’ir 675 guruş, toplam 849 guruş

1266 (1850) yılında tahıl a’şarı hasılatı: hınta 175 guruş, şa’ir 500 guruş, toplam 675 guruş

Beş yıllık toplam buğday ve arpa a’şarından elde edilen hasılat toplamı 3.197 guruştur (Belge 5-1 COA EV.d 12970)

Belge 7

Belge yer numarası: COA EV.d 12970

Tarih: 1262-1266 (1846-1850)

Yassıviran köyündeki İmam Hüseyin Vakfının 1262-1266 (1846-1850) beş yıllık hasılatı:

1262 (1846) yılında tahıl a’şarı hasılatı: hınta 30 guruş, şa’ir 45 guruş, toplam 75 guruş

1263 (1847) yılında tahıl a’şarı hasılatı: hınta 36 guruş, şa’ir 50 guruş, toplam 86 guruş

1264 (1848) yılında tahıl a’şarı hasılatı: hınta 70 guruş, şa’ir 60 guruş, toplam 130 guruş

1265 (1849) yılında tahıl a’şarı hasılatı: hınta 120 guruş, şa’ir 75 guruş, toplam 195 guruş

1266 (1850) yılında tahıl a’şarı hasılatı: hınta 70 guruş, şa’ir 80 guruş, toplam 150 guruş

Beş yıllık toplam buğday ve arpa a’şarından elde edilen hasılat toplamı 636 guruştur ( Belge 5-2 COA EV.d 12970)

Belge 8

Belge yer numarası: COA EV.d 15150

Tarih: H.1269-1271 (1852-1854)

Yassıviran karyesinde vaki Vusta? Vakfının mütevellisi Şeyh Mehmet ile rü’yet olunan muhasebesi

Sene                            Hasılat

1269                           300

1270                           200

1271                           470

Toplam                       970

Mesarifat                    505

Harç muhasebesi        54

Kalan                          411

Belge 9

Belge yer numarası: COA EV.d 15150

Tarih: H.1269-1271 (1852-1854)

Yassıviran karyesinde vaki Mescid-i şerif imamı Hasan Efendi ile rü’yet olunan muhasebesi

Sene                            Hasılatı

1269                           115

1270                           81

1271                           279

Toplam                       475

Mesarifat                    135

Harç muhasebesi        37

Kasada                       262

Belge 10

Belge yer numarası: VGA 149-342-4475

Tevcih Tarihi: 7 Ramazan sene 1276 (29 Mart 1860)

Nev’i cihat: İmamet

Vezaif-i muhassasat esami-i mutasarrifat: Yevmi 4 akçe, Hasan Efendi bin Ahmet

Vakfı ismiyle hayrat-ı müberranın mahal ve mevki’i: Nezaret-i Evkaf-ı Hümayun mülhak-ı evkaftan Uluborlu kazasında Yassıviran Karyesi vustunda vaki cami-i şerif vakfı

Atik Esas Defteri: Askeri 605

Şürut-ı Vakıf: –

Vukuat ve mülahazat: Mumaileyhin vefatıyla mahlulünden mahdumu Ahmet Efendiye ba-irade-i aliyye tevcih fi 26 Şevval 1319 (5 Şubat 1902)

Hülasa 1169

Mumaileyhin vefatıyla mahlulünden oğlu İsmail Efendiye ba-işaret aliyyei-i nezaret-i-penahi tevcih olunmuştur fi 30 Mayıs 1331 (12 Haziran 1915)

 

Belge 11

Belge yer numarası COA EV.BRT 186-9

Tarih: 4 Recep sene 1280 (11 Şubat 1864)

1277 senesi Zilhicce-i şerifinin 11.günü (20 Haziran 1861) taht-ı ali-i necip Osmani üzere cülus-ı hümayun-ı meymenet-makrun-ı mülükaneme vaki olup umumen tecdid-i berevat olunmak kaide-i mer’iyye-i aliye-i saltanat-ı seniyeden olduğuna binaen nezaret-i evkaf-ı hümayun-ı mülükaneme mülhak Uluborlu kazasına tabi Yassıviran karyesinde Cami-i şerif ve mescid ve muallimhane vakfının yevmi iki akçe vazife ile tevliyet ciheti mutasarrıfı işbu rafi-i tevki’-i refi’üş-şan-ı hakani Hafız Mehmet bin Mehmet Emin yedinde olan atik beratı bi’t-takdim tecdidi rica olunduktan naşi kuyuda müracaat olundukta cihet-i mezkure 1277 senesi Safer’inin evaili tarihiyle mumaileyhim olduğu tebeyyün eylemiş olduğundan kuyud-ı atik beratı mucebince tecdiden berat-ı şerifim ita olunmak babında sadır olan ferman-ı alişanım veçhile tecdiden bu berat-ı hümayunumu verdim ve buyurdum ki mumaileyhim üslub-ı sabık üzere cihet-i mezkureye vazife-i mersumesiyle mutasarrıf olup işbu berat-ı alişanıma mugayir tasarruflarına  müdahale olunmaya şöyle bileler alamet-i şerifime itimad kılalar

tahrir fi’l-yevm rabi min şehr ü Recebü’ş-şerif, sene semanine ve mieteyn ve elf / 4 Recep sene 1280 (11 Şubat 1864) 

Belge 12

Belge yer numarası: VGA 149-342-4476

Nev’i cihat: Hitabet

Vezaif-i muhassasat esami-i mutasarrifat: Yevmi 3 akçe, Mustafa Nuri Efendi

Tevcih Tarihi: 11 Şaban sene 1294 (21 Ağustos 1877)

Vakfı ismiyle hayrat-ı müberranın mahal ve mevki’i: Evkaf mülhakatından Uluborlu kazasının Yassıviran karyesinde kain cami-i şerif vakfı

Atik Esas Defteri: Askeri 605

Şürut-ı Vakıf: –

Vukuat ve mülahazat: Mumaileyhin vefatıyla mahlulünden oğullarından İsmail Efendiye ba-hatt-ı hümayun tevcih fi 23 Zilhicce sene 1333 (1 Kasım 1915)

Arz 1157

31/4085

KAYNAKLAR

Arşiv Belgeleri

Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi (COA)

– EV.BRT 186-9, EV.d 15150, EV.d 12970,  EV.d 10248, C.Ev 242-12068, İE.EV 27-3159

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi:

– VGA 149-34-370, VGA 149-342-4475, VGA 149-342-4476

Kitap ve Makaleler:

– Akdemir, M. Sadık (2005), “Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Uluborlu’daki Vakıf Hizmetleri”, Arayışlar İnsan Bilimleri Araştırmaları, yıl:7, sayı: 13

– Cebeci, Ahmet H. – Ramazan Topraklı, (2018), 16. Asırda Hamid Sancağı, Ankara: 

– Karaca, Behset (2012), XV.ve XVI. Yüzyıllarda Uluborlu Kazası, Isparta:

– Karaer, İbrahim (2018), Senirkent İlçesinin Kültür ve Tabiat Varlıkları, Isparta: Senirkent Yükseliş Vakfı

NOT. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. 

Dr. İbrahim KARAER

e-mail: [email protected]

 

Yorum bulunmamaktadır.
Konu: YASSIÖREN (YASSIVİRAN) KÖYÜNDEKİ CAMİ VE MESCİD VAKIFLARI İLE İLGİLİ BELGELER

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

‘Ortak Değerimiz Atatürk’ bildirisine destek ver

Millî ve manevi değerlerimize, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine, her türlü tarihî mirasımıza yönelik saldırılar nereden, kimden ve

Ortak Değerimiz Atatürk

ATATÜRK! TÜRK MİLLETİ SANA MİNNETTARDIR

Her millet, sahip olduğu değerlerle geleceğini inşa eder. Geleceğin harcı olan değerlerine sahip çıkan milletler, geçmişten ders çıkararak, gelecekte aynı hataların tekrar edilmemesi için millî bir hafıza oluşturur. Bu hafızanın en önemli değeri, Millî Mücadele’nin lideri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e periyodik olarak uzun zamandır yapılan saldırılarla karşı karşıyayız. Bunların sonuncusu geçtiğimiz günlerde Ayasofya’da hem protokolün hem de milletimizin gözü önünde gerçekleşmiştir.

Bilindiği gibi bir esaret belgesi olan Sevr Antlaşması’nı tarihin çöplüğüne atan Mustafa Kemal Atatürk, bir savaş ve diplomasi kahramanı olarak, Fatih’in emaneti İstanbul’umuzu, başta Ayasofya olmak üzere, camileri ve tarihî eserleriyle yeniden milletimize kazandırmıştır. Yine Trakya ve Batı Anadolu’yu Yunanistan; Doğu Anadolu’yu da Ermenistan olmaktan kurtarmış, ezanımızı susturmamış, Misak-ı millî sınırları içinde Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk, 3 Mart 1924’te, halkı aydınlatma, İslam’ın Kur’an’a göre yaşanmasını sağlama, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütme, ibadet yerlerini yönetme görevlerini yerine getirmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığını kurmuştur. Ayrıca Kur’an’ın tefsiri görevi Atatürk tarafından Elmalılı Hamdi Yazır’a verilmiş ve “Hak Dini Kur’an Dili” böylece ortaya çıkmıştır. Kur’an’ın Türkçe tefsiriyle Türkler, dinini öz kaynağından, kendi dillerinden okumaya ve öğrenmeye başlamışlardır.

Hâl böyleyken son yıllarda Millî Mücadele’mizin millî ve manevi mimarı Mustafa Kemal Atatürk, maalesef periyodik saldırılara maruz kalmaktadır. Bir millete sinsice düşmanlık etmenin yollarından biri, o milletin kahramanlarını itibarsızlaştırmaktır. Bunun en kolay yolu ise dinimizi kirli emellerine alet etmektir.

Son olarak Ayasofya’daki icazet töreninde bir imam Ayasofya’yı kastederek; anlatım bozukluklarıyla dolu “…Bu ve bu gibi mabetlerin mabet olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze hâline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir!… Yarabb’i bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma!” gibi suç oluşturan ifadeler kullanmış ve haklı olarak bu söylem halkımızda büyük bir infiale yol açmıştır.

Atatürk, emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin planlarını bozan bir lider olup Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ülkemizin en başta gelen birleştirici ve bütünleştirici unsurudur. Mustafa Kemal Atatürk’e üstü kapalı yapılan bu saldırı aslında onun silah arkadaşlarına, Türk milletinin birlik ve beraberliği ile Cumhuriyet’imize yöneliktir. Atatürk’e yapılan ve yapılacak olan saldırıların nihai hedefi Türk milletidir, Türk devletidir. Bu bakımdan bu ve benzeri saldırıların hedefinin Türk devleti ve milleti olduğu konusunda halkımızı uyarmayı, vatanını ve milletini seven bir grup olarak görev addederiz.

Hedeflerine ulaşmak için geçmişte de bazı cahil kimseleri kullananlar, bugün de aynı yöntemlerle hareket etmektedir. Bu son saldırının kaynağının da aynı güçler olduğu şüphesizdir. Millî ve manevi değerlerimize, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine, her türlü tarihî mirasımıza yönelik saldırılar nereden, kimden ve nasıl gelirse gelsin, millî birliğimizi asla bozamayacaktır. Aşağıda imzaları bulunan DTCF Birlik üyeleri ve Türk aydınları olarak bu çirkin ve kötü niyetli ifadeleri şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.

DTCF Birlik Üyeleri

**İmza: **

Bildiriyi paylaşarak destek verebilirsiniz:

 

En çok beğenilenler

Giriş

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.