Prof. Dr. Vahit TÜRK's articles

 1. Makale
ANADOLU SELÇUKLULARI-VI Kültür Hayatı Anadolu Selçuklularının son dönemlerine doğru görülen sultan adları bile Selçuklu sarayının Türk’e ve Türkçeye bakışı konusunda bir fikir verebilecek niteliktedir. Bilge Kağan’ın “Tabgaçkı begler Tabgaç atın tutuban Tabgaç kaganka körmiş.” (Çin’deki Türk beyleri Çinli adı alarak Çin kağanına bağlanmış.) cümlesiyle ifade ettiği durum, Anadolu’da Türk sultanlarının Fars tarihindeki ve mitolojisindeki adları […]
 1. Makale
ANADOLU SELÇUKLULARI-V Türkiye Selçuklularının en büyük sultanı olarak kabul edilen Alaeddin Keykubat’ın ölümünden sonra vasiyetine uyulmadı ve veliaht olarak belirlediği İzzeddin Kılıç Arslan yerine saray hileleriyle Gıyaseddin Keyhusrev tahta geçirildi. Sultanın vasiyetinin aksine davranılması birtakım beyleri rahatsız etti, ancak onlar da durumu kabul etmek zorunda kaldılar. Zayıf kişilikli ve çocuk yaşta olan Gıyaseddin Keyhusrev devletin […]
 1. Makale
ANADOLU SELÇUKLULARI-IV Türkiye Selçuklularının büyük sultanlarından biri olan II. Kılıç Arslan 1155 yılında tahta geçtiğinde bütün Türk tarihinde sık görülen bir sorun ile karşılaştı ve tahta geçmek arzusuyla baş kaldıran kardeşleriyle mücadele etmek zorunda kaldı. Kardeşlerinin birini boğdurmak, birini de kaçırtmak suretiyle bertaraf ettikten sonra Anadolu’daki güçlü beyliklerden biri olan Danişmendli sultanı Yağıbasan ile mücadeleye […]
 1. Makale
ANADOLU SELÇUKLULARI-III Selçuklular başlığı altında sunmaya çalıştığımız Oğuz Türklüğünün bugünün coğrafyasındaki o günkü, yani on bir-on ikinci yüzyıllardaki sınırları; Afganistan, İran, Irak, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Anadolu’yu içine almaktaydı. Devlet yapısı, alışılmış Türk devlet yapısından farklı değildi. Bu yapı, merkez ve birtakım yönleriyle merkeze bağlı, ancak büyük ölçüde bağımsız davranma imkân ve yetkisine sahip kıyı […]
 1. Makale
Kutalmışoğlu, Antakya Fatihi Kutalmışoğlu, Bizans’ın Anadolu yakasındaki çevresini büyük ölçüde egemenliği altına aldıktan sonra güneye yönelip Suriye seferine çıktı. Hâlen Hristiyanların yönetiminde olan Antakya’yı kuşattı ve 1085’te şehri ele geçirdi. Böylece Kutalmışoğlu, Hristiyan dünyası için son derece önemli olan İznik’ten sonra ondan daha da önemli olan Antakya’nın da hem hâkimi hem fatihi oldu. O, Antakya’ya […]
 1. Makale
ANADOLU SELÇUKLULARI-I Selçuklular, daha önce söz edildiği üzere devletlerini kurup kısa sürede hemen bütün Ortadoğu’yu egemenlikleri altına aldılar, ancak çok geniş bir alanda az bir nüfusla varlığını sürdürmek, üstelik belki de bin yıllardır bölgede yerleşik olarak yaşayan, uygarlıklar kurmuş, tarihte adı ve yeri olan milletler içerisinde var olabilmek kolay değildi. Baştan beri Türklerin anayurtlarından kopup […]
 1. Makale
TOPRAĞIN VATAN OLUŞU Malazgirt zaferinden hemen sonra bütün Anadolu Türk atlarının ayakları altında kaldı ve birkaç yıl içerisinde Adalar Denizi kıyılarında Türkler boy gösterdi. Anadolu’ya dört bir koldan akın akın gelen bu insanlar, bu ülkede kalıcı olmaya geliyorlar, bu toprakları kendilerine yurt tutmak niyeti taşıyorlardı. Bu akınların sonucunda Eski Yunanca “yükseliş, doğuş, kalkış” anlamlarına gelen […]
 1. Makale
TÜRKLER ANADOLU’YU TANIYOR Türklerin Anadolu’ya olan ilgilerinin Selçuklularla başlamadığı, uzun tarihleri boyunca pek çok kere bu ülkeye geldikleri, bir kısmının bu ülkede kalıp zamanla yerli halklar içerisinde eridiği, bir kısmının dönüp geri gittiği bilinmektedir. Tarihin tanıklığına göre Anadolu’ya gelişler bazen fetih hareketleri dolayısıyla, bazen başka ülkelerin orduları içerisinde savaşmak üzere, bazen de zorunlu yerleştirmeye tabi […]
 1. Makale
SELÇUKLU KOLLARI-II Irak ve Suriye’de Selçuklular Türklerin bölgedeki, özellikle Irak’taki varlığının Abbasiler devrine kadar uzandığı önceki bölümlerde çeşitli kereler belirtildi. Konuyla ilgili olması ve insanların zihnindeki algıyı göstermesi bakımından Ali Şir Nevâyî’den ilgi çekici bir rivayeti aktarmakta yarar var. Bilindiği üzere Nevâyî, Türk kültür tarihinde son derece etkili bir kişiliktir. Kültür ve edebiyat tarihimizdeki pek […]
 1. Makale
SELÇUKLU KOLLARI Törenin buyruğu olur Türk devlet geleneğinin önemli yönlerinden biri, devletin kağanlık soyuna mensup kişiler arasında pay edilmesi ve törenin, kağanlık soyuna mensup her erkeğe taht için ben de varım deme hakkını tanımasıdır. Bu iki gelenek, tarihte kurulan Türk devletlerinin ömürlerinin uzun olmamasının temel sebepleridir, ancak bu iki gelenek, devletin kısa sürede ortadan kalkmasına […]
 1. Makale
BÜYÜK SELÇUKLULAR-VIII Çöküş… Oğuzların konargöçer bir hayat sürdürürken henüz bir devletleri bile olmadan varlıklarını sürdürmek ve bir devlete sahip olmak düşüncesiyle kendilerinden daha güçlü devletlerle yaptıkları mücadelelerde başarılı olup çağın en güçlü devleti durumuna gelmelerinin temel sebebi; birbirine gönülden bağlı iki kardeşin şahsi hırslarını bir yana bırakıp birlikte hareket etmeleri, şartları çok iyi değerlendirmeleri, ellerindeki […]
 1. Makale
BÜYÜK SELÇUKLULAR-VII Hiç kuşkusuz Türk ve İslam tarihinin en önde gelen kişilerinden biri olan Sultan Alp Arslan Maveraünnehir seferi sırasında kırk beş yaşında iken esir alınmış bir kale kumandanı tarafından bıçaklanıp şehit edilmişti. Onun şehadetinden sonra yerine oğlu Melikşah geçti ve Melikşah çağında Büyük Selçuklular Malazgirt zaferinden sonra yoğunlaşan Anadolu fetih hareketlerini büyük komutanlar öncülüğünde […]

Giriş

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.